Wykorzystanie metody projektu w doskonaleniu jakości produktów żywnościowych

Karolina Gadzała, Agata Wypchły, Tomasz Lesiów
2018 Engineering Sciences And Technologies  
Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie użycia metody projektu w doskonaleniu jakości produktów żywnościowych. W pracy wykorzystano fragment wykonanego projektu. Przedstawiono właściwości towaroznawcze rogala świętomarcińskiego, proces technologiczny jego wytwarzania oraz wybrane narzędzia zarządzania jakością i metodę tzw. domu jakości, pozwalające na utrzymanie lub poprawę stwierdzonego w procesie produkcyjnym pogorszenia jakości tego produktu. Zastosowanie metody projektu w procesie
more » ... projektu w procesie dydaktycznym wymaga połączenia wiedzy z zakresu towaroznawstwa, technologii żywności, przeprowadzenia oceny konsumenckiej, użycia wybranych narzędzi i metod zarządzania jakością, a także umiejętności pracy zespołowej, polegającej na zidentyfikowaniu przyczyn pogorszenia się jakości wybranego produktu, ich wyeliminowaniu i zapewnieniu jakości tego produktu lub jej poprawy. Niniejszy artykuł ma zachęcić dydaktyków do praktycznego zastosowania aktywnej metody nauczania, jaką jest metoda projektu. Słowa kluczowe: aktywne metody prowadzenia zajęć, rogal świętomarciński, wykres Pareto--Lorentza, diagram Ishikawy, QFD. Summary: The aim of this work is to present the use of the project method in improving the quality of food products. The work uses a fragment of the completed project, which presents the commodity properties of the St. Martin's croissant, the technological process of its 10 Karolina Gadzała, Agata Wypchły, Tomasz Lesiów production and selected quality management tools and the "house of quality" method allowing for the maintenance or improvement of the deterioration of this product quality found in the production process. The use of the project method in the didactic process requires the combination of knowledge in the field of commodity science, food technology, consumer assessment and the application of selected tools and methods of quality management, as well as the ability to work as a team, consisting in identifying the causes of deterioration in the quality of selected products, their elimination and ensuring the quality of this product or its improvement. This work is intended to encourage educators to apply active teaching method, namely project method, in practice.
doi:10.15611/nit.2018.4.01 fatcat:xwqmvq2zl5formggn4hdox7kt4