Compounds fromPlatycladus orientalisand Their Inhibitory Effects on Nitric Oxide and TNF-αProduction

Si-Yang Fan, Yue-Hu Pei, Hua-Wu Zeng, Shou-De Zhang, Yong-Li Li, Li Li, Ji Ye, Yue-Xin Pan, Hong-Lin Li, Wei-Dong Zhang
2011 Planta Medica  
doi:10.1055/s-0030-1270905 pmid:21412696 fatcat:673w4vnltbhizlv2zwxmx6r2oi