2 Eylül 2010 TARİHLİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKACILIĞINA ETKİLERİ THE EFFECT OF CONSTITUTION CHANGE ON 12 TH SEPTEMBER 2010 ON OFFICIALS UNIONISM

Tahsin Güler, Sakarya Sbe, Kamu Yönetimi, Anabilim Dalı, Doktora Öğrencisi
2014 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences   unpublished
ÖZET: Türkiye'de kamu görevlileri sendikacılığının gelişmesi konusunda bir gecikmişlik söz konusudur. Ancak yürürlükte olan 1982 Anayasasında 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandum ile yapılan değişiklikler göstermiştir ki gerek mevcut iktidarda gerekse kamuoyu ile çalışma çevrelerinde kamu görevlilerinin sendikal haklarının daha da geliştirilerek uluslararası normlara uygunluğunun sağlanması konusunda geçmiş yıllara nazaran daha fazla çaba sarf edilmektedir. Çalışmada bu çabanın önemli bir
more » ... örneği olarak 12 Eylül 2010 tarihli Anayasa değişikliğinin çalışma hayatına ve kamu görevlileri sendikacılığına etkileri yorumsayıcı içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir Kamu görevlileri için "toplu görüşme"nin "toplu sözleşme"ye döndüğü ve ikincil düzenlemelerin yapılmasıyla sürecin gelecekte memur sendikalarının özlemi olan grev hakkının da tanınacağı şekilde gelişebileceği söylenebilir. Ancak bunun öncesinde yapılması gereken husus kamu hizmetlerinin ve üst düzey kamu yönetim görevlerinin neler, bu görevleri yürüten kamu görevlilerinin kimler olduğunun yeniden belirlenmesi ve memur kavramının tam olarak açıklığa kavuşturulmasıdır. ABSTRACT: There is a belatedness on the subject of development of public officials unionism in Turkey. However, the changes made at the referendum on 12th September 2010 on current 1982 Constitution showed that, compared with past years more effort has been made to improve the public officials' union rights and to provide the suitability to international norms by the present government, public opinion and business world. In this study as an important example of this effort of the constitutional amendment on 12 September 2010 in working life and their effects on public officials unionism was analyzed by comment and content analysis method. Thus, for public officials collective bargaining turned to collective agreement, it can be said that by making the secondary regulations in the future the official unions can gain the right of strike that they longed for. However, before that the matter must be solved is that the term official must be clarified precisely and what are utilities and the duty of senior public administrations and who are the officials that do these duties must be redetermined. Giriş Örgütlenme hakkının tanınmasından bu yana yaklaşık yarım asrın geçtiği çalışma hayatımızın önemli konularından biri olan Kamu Görevlileri Sendikacılığı ya da diğer bir deyişle Memur Sendikacılığı, 12 Eylül 2010'da Anayasa'da yapılan değişiklikle kamuoyunda ve çalışma yaşamında gündemi yeniden meşgul etmeye başlamıştır. Bu gündeme geliş kamu görevlileri sendikaları öncülüğünde öteden beri kamu görevlilerinin sendikal haklarının genişletilmesi hususunda yapılan değişikliklerin yeterli olmadığı ve konuyla ilgili uluslararası sözleşmelerin bütünüyle uygulanması gerektiği noktasında yoğunlaşmıştır. Diğer taraftan bu süreçte yapılanlar Ak Parti iktidarının çalışma yaşamında geçmişten farklı olarak bir takım yeni uygulamaları gündeme getirme cesaretinde ve iradesinde olduğu izlenimi uyandırmaktadır. Geçmişten gelen süreç içerisinde, memur sendikalarının hukuki gelişmeleri gerek dünyada gerekse Türkiye'de çok yavaş bir seyir izlemiştir. Özellikle ülkemiz açısından inişli çıkışlı olarak tabir edebileceğimiz bu seyrin 2000'li yıllarla birlikte daha çağdaş normlar kazandırılarak geliştirilmesi gerekliliği sıkça dile getirilen bir husustur. Bu çalışmada memur sendikacılığının kavramsal çerçevesi ve uluslararası çalışma sözleşmeleriyle ilişkisi aktarılarak 12 Eylül 2010'da yapılan anayasa değişikliğinin çalışma hayatında kamu görevlileri açısından yarattığı etkiler ortaya konulmaya çalışılacaktır.
fatcat:ttu7g7uzhjdqhaodv2ybgu3xge