Shifu2: A Network Representation Learning Based Model for Advisor-advisee Relationship Mining

Jiaying Liu, Feng Xia, Lei Wang, Bo Xu, Xiangjie Kong, Hanghang Tong, Irwin King
2019 IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering  
doi:10.1109/tkde.2019.2946825 fatcat:f4kcn724nfdvzg7bk5ekvjqwxq