Çalgı Derslerindeki Öğretmen - Öğrenci İletişiminde "Ransaksiyonel Analiz Ego Durumlari"

Ersin Turhal, Nesrin Kalyoncu, Ayla Keçeci
2018 Anadolu Üniversitesi Sanat & Tasarım Dergisi  
ÖZET Bu araştırma, Eric BERNE'nin "Transaksiyonel Analiz (TA) Kuramı"na dayanmaktadır. Çalışma; bir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde, bireysel çalgı derslerindeki öğretmen-öğrenci iletişiminde kullanılan "ego durumlarını" ve "transaksiyonları" belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma grubu, araştırmanın yapıldığı lisede görev yapan çalgı öğretmenleri (N=15) ile öğrencilerin (N=83) tümünü kapsamaktadır. Araştırma verileri, Arı (1989) tarafından geliştirilen "Ben Durumları Ölçeği" kullanılarak
more » ... lanmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin "Koruyucu Ebeveyn" ve "Yetişkin" ego durumlarını ağırlıklı olarak kullandıkları saptanmıştır. Öğrenciler kendilerine göre "Koruyucu Ebeveyn", öğretmenlerine göre ise "Uygulu Çocuk" ego durumlarını ağırlıklı olarak kullanmaktadır. Her iki taraf da en az "Eleştirel Ebeveyn" ego durumunu kullanmaktadır. Öğretmen ve öğrenci iletişiminde, "tamamlayıcı transaksiyon" gerçekleştiği saptanmıştır Anahtar Kelimeler: Çalgı ABSTRACT This research is based on Eric BERNE's "Transactional Analysis (TA) Theory". The study was carried out to determine the "ego states" and the "transactions" in terms of Transactional Analysis, which are mainly used in teacher-student communication in one-to-one musical instrument lessons at an Anatolian Fine Arts High School in Turkey. Research sample was consisted of all music students (N=83) and the instrument instructors (N=15) at the school. The research data were collected by "The Ego States Scale" developed by Arı (1989) . The results indicated that the teachers mainly use "Nurturing Parent" and "Adult" ego states. The students use mainly "Nurturing Parent" ego state according to themselves, and "Adapted Child" according to their teachers. Both of the groups use "Critical Parent" ego state least. It was found that "complementary transaction" occurred in the teacher-student communication.
doi:10.20488/sanattasarim.529225 fatcat:owokvojf55a5te4yynxdggptae