НАРУШЕНИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА ГРАФОМОТОРНИ УМЕНИЯ ПРИ ДЕЦА С ВРОДЕНИ ИНТРАКРАНИАЛНИ АРАХНОИДАЛНИ КИСТИ DISORDERS OF GRAPHOMOTOR SKILLS IN CHILDREN WITH CONGENITAL INTRACRANIAL ARACHNOID CYSTS

Kalina Spassova, Ridian Nedelkо, Svetoslav Kalevski
2016 unpublished
РЕЗЮМЕ Въведение: Вродените интракраниални арах-ноидални кисти (ВИАК) представляват добро-качествени аномалии, които обикновено проти-чат асимптомно и в повечето случаи се диагно-стицират случайно с модерните образни тех-нологии. Ранното им откриване при симптома-тичните случаи дава възможност за своевремен-ното им хирургично лечение. Представя се гру-па от n=6 деца в ранна предучилищна възраст с ВИАК, които имат основно нарушения при фор-мирането на графомоторни умения. Методи: В изследването
more » ... а включени общо n=6 деца /4М/ 2F/ на възраст между 3,5 и 6 г., с клинични данни за когнитивен дефицит, нару-шения в общата и фина моторика и координа-ция, общо изоставане в развитието, гностич-ни и апраксични промени. Същите са изследва-ни с: невропсихологичното изследване (МА; 1985 г.); тест за диагностика и превенция на езика на 3-4-годишните и тест за изследване на ориенти-рането в пространството в ПУВ (чрез графични и условно-схематични модели). За диагностика на потенциални мозъчни увреждания е използван МРТ при n=4 от децата и КТ при две от децата. Данните от образните изследвания са съпоста-вени с резултатите от невропсихологическите изследвания и използваните тестове. Заключение: ВИАК при деца са доброкачест-вени конгенитални колекции от цереброспинал-на течност, които могат да протекат асимп-томатично. В редки случаи и по различни при-чини обемът им може да започне да нараства и ABSTRACT
fatcat:lrhwa5et3vhtbein3vgwh5yopy