Selvregulerende læring og læringsstrategier hos første års bachelorstudenter i sykepleie

Karen Irene Lysberg, Heidi Sivertsen, Britt Karin Støen Utvær, Halvor Hoveid
2020 Uniped  
Førsteamanuensis, Institutt for laererutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet britt.k.utvar@ntnu.no Halvor Hoveid Professor, Institutt for laererutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet halvor.hoveid@ntnu.no Sammendrag Studier i selvregulerende laering og laeringsstrategier blant bachelorstudenter i sykepleie er ofte knyttet til anvendelse av ny teknologi og omfatter i hovedsak kvantitative studier. Selvregulert laering er i mindre grad utforsket gjennom
more » ... rsket gjennom kvalitative studier. Fremtredende trekk ved selvregulert laering er autonomi. Hensikten med studien er å utforske selvregulerende laering og laeringsstrategier hos bachelorstudenter i sykepleie i første år i utdanningen. For å belyse tema og problemstilling er kvalitativ metode brukt med 64 informanter. Spørreskjema med åpne spørsmål er benyttet for innsamling av data. I analysearbeidet er det brukt fenomenologisk analysemetode med systematisk tekstkondensering modifisert av Malterud (2017) . Studien viser at selvregulerende laering uttrykkes gjennom indre og ytre reguleringer som «ansvarlighet», «kliniker» og «tilhørighet». Laeringsstrategier kommer til uttrykk gjennom å fastsette mål, utvikle selvstendighet, ha kontroll og systematiske/strukturerte arbeidsrutiner samt unngåelse. Studien indikerer at laering i sykepleiefaget er autonome prosesser som omfatter både indre og ytre reguleringer og ulike laeringsstrategier. Nøkkelord sykepleiestudenter, laering, autonomi, selvregulering Abstract Studies of self-regulated learning for students in the Bachelor of Nursing Program is related to new technology and includes principally quantitative studies. Studies in these groups are in lesser degree studied through qualitative studies. Autonomy is the prominent feature of self-regulating learning. The aim of the study is to explore selfregulating learning and learning strategies for nursing students. The qualitative method is used with 64 informants. A questionnaire with open questions is used for data collection with systematic text condensation, based on the
doi:10.18261/issn.1893-8981-2020-03-07 fatcat:dyp4bgqvkrhjhpueid4qxa55dm