System function of magnetoactive element in inhomogeneous magnetic field

Vyacheslav Ignat'ev, Andrey Orlov
2012 Nauka i Obrazovanie  
doi:10.7463/1012.0462881 fatcat:e2wmhj3i5vfizaa32u5c6lbljy