PROFESSIONAL BACHELOR IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY
PROFESIJNY BAKALAR V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE

Veronika Hanulova, Ivan Fitka
2019 Slavonic Pedagogical Studies Journal  
Professional Bachelor is the first professionally oriented study programme in Slovakia which links theory with practice. It is a 4-year bachelor study where almost half of the programme is a practice directly in the company. Pilot project was initiated by Volkswagen Slovakia, a. s. and the Faculty of Mechanical Engineering STU in Bratislava, in 2017, as a response to the long-term lack of skilled workforce on the Slovak labour market. After a successful start of the Pilot project, the Faculty
more » ... Mechanical Engineering STU in Bratislava offers a newly accredited professionally oriented study in the programme of automobiles and mobile work machines from September 2018. Key words professional bachelor, professionally oriented study, dual studies, Volkswagen Slovakia, Faculty of Mechanical Engineering STU in Bratislava, slovak labor market Anotácia Profesijný bakalár je prvým profesijne orientovaným štúdiom na Slovensku, ktoré prepája teóriu s praxou. Ide o 4-ročné bakalárske štúdium s takmer polovičným podielom praxe priamo v spoločnosti. Pilotný projekt inicioval Volkswagen Slovakia, a. s. a Strojnícka fakulta STU v Bratislave v roku 2017, ako reakciu na dlhodobý nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na slovenskom trhu práce. Po úspešnom spustení pilotného projektu, ponúka Strojnícka fakulta STU v Bratislave od Septembra 2018 nové akreditované profesijne orientované štúdium v študijnom programe automobily a mobilné pracovné stroje. Kľúčové slová profesijný bakalár, profesijne orientované štúdium, duálne štúdium, Volkswagen Slovakia, Strojnícka fakulta STU v Bratislave, slovenský trh práce Úvod Za úspechom každej spoločnosti stoja predovšetkým vysokokvalifikovaní zamestnanci, ktorí disponujú vedomosťami, ale aj praktickými skúsenosťami z daného odboru. V dnešnom, rýchlo sa rozvíjajúcom svete je cielené prepojenie nadobudnutej teórie a praxe neodmysliteľnou súčasťou napredovania spoločnosti. V ideálnom prípade sa takéto spomínané prepojenie teórie s praxou vykonáva v rámci vzdelávacieho systému. Avšak
doi:10.18355/pg.2019.8.2.10 fatcat:ed3dghwfazdnxft724e7x4tojy