مقایسه یافته های سونوگرافی و سی تی اسکن در افتراق توده های بدخیم و خوش‌خیم تخمدان

ستاره اخوان, سیده سارا پورسید, عبدالرحیم افخم زاده
2014 Majallah-i Zanān, Māmā̓ī va Nāzā̓ī-i Īrān  
مقدمه: تشخیص سرطان در مراحل ابتدایی بیماری باعث بهبود بقاء بیمار می شود، بنابراین در صورتی که اقدامات غیر تهاجمی از قبیل سی تی اسکن و سونوگرافی بتوانند کمک کننده باشند، می توان از آن ها برای انتخاب بیمار برای جراحی استفاده کرد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه یافته های سی تی اسکن و سونوگرافی در افتراق توده های تخمدانی خوش‌خیم و بدخیم انجام شد. روش‌کار: این مطالعه مقطعی در سال1390-1389 بر روی 87 بیمار دارای توده تخمدانی که تحت جراحی و بررسی پاتولوژیک قرار گرفته بودند، انجام شد. نتایج سی تی اسکن،
more » ... ج سی تی اسکن، سونوگرافی و نتیجه هیستوپاتولوژیک حاصل از جراحی توده تخمدانی ثبت شد. نسبت شانس، حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی برای سونوگرافی و سی تی اسکن در افتراق توده بدخیم از توده خوش‌خیم محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 5/11) انجام شد. یافته‌ها: حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی، صحت و نسبت شانس در سونوگرافی برای افتراق توده تخمدانی بدخیم از خوش‌خیم به ترتیب برابر 4/71%، 9/58%، 25%، 5/91%، 9/60% و 58/3 (حدود اطمینان 95% برابر 3/1-5/12) محاسبه شد. این شاخص ها در سی تی اسکن به ترتیب برابر 6/78%، 4/79%، 3/42%، 1/95%، 3/79% و 2/14 (حدود اطمینان 95% برابر 5/3-3/57) محاسبه شد. شاخص توده بالای 5 سانتی متر در سنین قبل از یائسگی یا توده با هر سایز در سنین بعد از یائسگی در سونوگرافی و سی تی اسکن دارای حساسیت 8/92% و 100% بود. چند حفره ای بودن توده در سونوگرافی و سی تی اسکن نیز دارای ویژگی 9/95% و 100% بود. نتیجه‌گیری: سی تی اسکن در افتراق تومورهای بدخیم از خوش‌خیم مؤثرتر از سونوگرافی است.
doi:10.22038/ijogi.2014.2628 doaj:f7b399f4ac83437490a2219073a7c17f fatcat:vcm2apddovhbtdltfcip4l76qu