Farklı yumuşak astar materyallerinin Candida albicans biyofilm formasyonu açısından değerlendirilmesi

Duygu Karakış, Canan Akay, Demet Erdönmez, Arife Doğan
2015 Acta Odontologica Turcica  
ÖZET AMAÇ: Bu çalışmada iki farklı yüzey yapısına göre hazırlanan yumuşak astar materyallerinde Candida albicans biyofilm oluşumunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM: Dört yumuşak astar materyali (Molloplast B, Permafleks, Elite-Soft, Ufi Gel P) cam veya alçı yüzeyler üzerinde hazırlandı (5x5x2 mm; n=5). Tüm örneklerin yüzey pürüzlülükleri ve temas açıları ölçüldü. Candida albicans ATCC 10231 Sabouraud dextrose besiyeri (SDB) içerisinde 37°C'de 24 saat süresince çoğaltıldı.
more » ... dan, biyofilm oluşumu için örnekler polistren kuyucuklarda, önceden elde edilen Candida albicans kültürü ve taze SDB ilavesiyle 37°C'de 48 saat süresince enkübe edildi. Örnekler %0.1 kristal viyole solüsyonu ile boyanarak 65°C'de kurumaya bırakıldı. Biyofilm oluşumu spektrofotometrik yöntemle incelendi. Test edilen materyallerin yüzey pürüzlülüğü, temas açıları ve biyofilm formasyonlarının karşılaştırılması oneway ANOVA ve Tukey testi ile yapıldı. Cam veya alçı yüzeylerde hazırlanan örneklerin yüzey pürüzlülüğü, temas açıları ve biyofilm oluşumu arasındaki korelasyon Pearson korelasyon analizi ile incelendi. BULGULAR: Alçı yüzeyinde hazırlanan örneklerde yüzey pürüzlülüğü, temas açısı ve biyofilm oluşumu, cam üzerinde hazırlananlara göre istatistiksel olarak daha fazla bulundu (p<0.05). Alçı yüzeyde hazırlanan yumuşak astar materyallerinde biyofilm oluşumu, en fazla Ufi Gel P ve en az Molloplast B örneklerinde bulundu. Cam yüzeyde hazırlanan örneklerde ise en fazla biyofilm oluşumu Ufi Gel P'de bulundu. Candida albicans bağlanması ile hiçbir yumuşak astar materyalinin yüzey özellikleri (yüzey pürüzlülüğü, temas açısı) arasında korelasyon bulunmadı (p>0.05). SONUÇ: Test edilen yumuşak astar materyalleri, yüzey topografik özellikleri açısından benzer olsalar da farklı miktarlarda Candida albicans biyofilm oluşumu gösterdiler. Düz yüzeylerin biyofilm oluşumunu azalttığı gözlendi. ANAHTAR KELİMELER: Biyofilm; Kandida albikans; polidimetilsiloksanlar KAYNAK GÖSTERMEK İÇİN: Karakış D, Akay C, Erdönmez D, Doğan A. Farklı yumuşak astar materyallerinin Candida albicans biyofilm formasyonu açısından değerlendirilmesi.
doi:10.17214/aot.50404 fatcat:b3a5uliskjebzjbhdjhlncee64