Self-assembly of glycine on Cu(001): the effect of temperature and polarity

Jing Xu, Zheshuai Lin, Sheng Meng, Jian-Tao Wang, Lifang Xu, Enge Wang
2017 RSC Advances  
Glycine on Cu(001) is studied as an example to illustrate the critical role of finite temperature and molecular polarity in the self-assembly of biomolecules at a metal surface.
doi:10.1039/c6ra26548k fatcat:ne3ajudgara37i7wcshmqqqlhu