RATIONALIZATION OF PRODUCTION FROM THE JAPANESE ANGLE
RACIONALIZACIJA PROIZVODNJE IZ JAPANSKOG UGLA

Njegoš Dragović, Zoran Cekerevac
2015 FBIM Transactions  
JEL category: E23, L11, L23, M11 Apstrakt Poslovni procesi su utemeljeni na racionalnom izboru resursa u okviru vremena, tehnologije i poslovnih prilika. Osnova svake proizvodne aktivnosti je stvaranje i prodaja proizvoda, zasnovana na analizi stanja na tržištu, potreba i prostora za širenjem, konkurentskom pozicijom, perspektivama za razvojem i racionalnog i kvalitetnog upravljanja procesima. Proizvodne aktivnosti imaju veliki značaj za budući rast i razvoj poslovanja, te se u svetskoj
more » ... u svetskoj proizvodnoj filozofiji determinišu tri različita pristupa: japanski, evropski i američki. Nastanak ovih pristupa je uslovljen tržišnim pozicijama reprezentativnih giganata u svakom regionu od njih, kao i poslovnim stremljenjima ka poimanju uspešnosti, kvaliteta i kulture u procesima rada i uopšte, života. Značaj japanske proizvodne filozofije je ogroman, jer se zasniva na jasnim kriterijumima, u kome su procesi povezani, bez zastoja, skladišta koja ne opterećuju zalihe, sa racionalizacijom procesa, stalnih unapređenja i razvoja u svim segmentima rada. U radu će se analizirati princip japanske proizvodne filozofije, koju je sistematizovao Šigeo Šingo, koja će biti upoređena sa američkom i evropskom proizvodnom filozofijom. Abstract Business processes are based on the rational choice of resources within time, technologies and business opportunities. The basis of any production activity is to create and sale a product, which is based on analysis of market conditions, the need and space for expansion, competitive position, and prospects for development, rational and quality management processes. Manufacturing activities have a great importance for future business growth and development. In the global production Adresa autora: Njegoš Dragović  philosophy, three different approaches are determined: Japanese, European and American. The emergence of these approaches is determined by the market positions of representative giants in every region of them, as well as the commercial bids for the perception of performance, quality and culture in the process of work, and a general of life. The importance of Japanese manufacturing philosophy is huge, because it is based on clear criteria, in which processes are linked, without delay; warehouse inventories are not a burden, to streamline processes, continuous improvement and development in all sectors. In this paper will analyzes the principle of Japanese manufacturing philosophy systematized by Shigeo Shingo, which is compared with the American and European manufacturing philosophy.
doi:10.12709/fbim.03.03.01.08 fatcat:7dzpureeindktl2yqt5h3kp7ja