POSTMODERNİZMDE YENİ BİR OLUŞUM: DURUMSAL ESTETİK
A NEW FORMATION OF POSTMODERNISM: SITUATIONAL AESTHETIC

Tuğba RENKÇİ
2014 The Turkish Online Journal of Design Art and Communication  
ÖZET Estetiğin günümüze kadar olan süreçte pek çok alanda ve farklı kuramlarda kullanılmıştır. Bugünün estetiğe bakış açısı ise, çok farklıdır. Bu çalışma, Dadaizm temellerine dayanan bazı akım ve grupların sanata ve estetiğe yaklaşımlarını ele almıştır. Kültür endüstrisiyle birlikte yaşamın hakikat ve gerçeklik açısından estetize edilmesine değinilmiştir. Ayrıca endüstri kültürünün etkisiyle ortaya çıkan, durumsal estetiğin de önemli bir unsuru olan "strateji ve taktik" üzerinde araştırma
more » ... arak, her iki kavramın farklılıkları ortaya konmuştur. Buna ek olarak, güncel sanattaki durumsal estetik'in endüstri kültüründeki etkileri, yapılaşması ve günümüz postmodern teorisindeki yaklaşımına dair araştırmalar yapılmıştır. Bu konuda çeşitli olgular üzerinden estetiği ve durumsal estetiği günümüz sanat ekonomisi açısından incelenmiştir. Bu makalenin amacı, güncel sanat kapsamındaki "durumsal estetik" ifadesini çok yönlü bir şekilde analiz etmeyi hedeflemiştir. ABSTRACT Aesthetics, in the process up to the present, has been used in many fields and different theories. Today's aesthetic point of view is very different. This study is handled some of current approaches to art movement and groups that is based on the basics of Dadaism. Aestheticized is discussed in terms of truth and reality of life with the culture industry. Also, by generating the influence of the culture industry, differences in these two concepts have been introduced and research made on "strategy and tactics" which is an important element of the situational aesthetics. In addition to this, researches have been done about effects of culture industry of situational aesthetic and approaching today's postmodern theory and structuring in contemporary art. This issue is examined in terms of today's art economy of situational aesthetic on several cases. The purpose of this article is sophisticatedly investigated "situational aesthetics" that is in scope of contemporary art. GİRİŞ Estetik... Yüzyıllar boyunca plastik sanatlar başta olmak üzere sanatın farklı ve çeşitli dallarında temel bir unsur olarak süregelmiş önemli bir kavramdır. Bu kavramı tarihte ilk kullanan, Alman düşünür Alexander Gottlieb Baumgarten olmuştur. 1750-58'de Theoretische Asthetik adlı kitabında bu terimi, "duyumsal idrakin bilimi" olarak ortaya koymuştur. Estetik, kullanıldığı her dönemde güzel olanın üzerine düşünmede bir beğeni içgüdüsü olarak, eseri ve sanat felsefesini incelemenin ve irdelemenin bir aracı olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla en genel ve basit tabirle duyumsallık olarak The
doi:10.7456/10401100/007 fatcat:xeov3hucljcxjfskrhsc5qaizy