Casimir Jagiellonian's Land Investitures on the Ukrainian Lands of the Grand Duchy of lithuania by the Lithuanian Metrica
Великокнязівська політика земельних надань на українських землях Великого князівства Литовського у другій половині XV ст. (за матеріалами Литовської метрики)

Andrii Blanutsa, Institute of History of Ukraine of National Academy of Sciences of Ukraine (Ukraine, Kyiv)
2009 Ukraina Lithuanica. Studìï z ìstorìï Velikogo knâzìvstva Litovsʹkogo  
ВеликокняЗіВська політика Земельних надань на укРаїнських Землях Великого княЗіВстВа литоВського у другій половині XV ст. (За матеРіалами литоВської метРики) П олітика земельних надань великих князів литовських на українських землях Великого князівства Литовського (далі -ВКЛ) в історіографії практично не досліджена. Виключенням може слугувати капітальна монографія М. Довнар-Запольського, на сторінках якої лише фрагментарно і в загальних рисах окреслена відповідна наукова проблема. Зокрема,
more » ... й, досліджуючи державне господарство під час правління Ягеллонів, ілюстровано подав кілька фрагментарних даних про надавчу політику на українських землях ВКЛ як Казимира Ягеллончика, так і його нащадків 1 . У подібному ракурсі дану проблему висвітлював у своїх працях М. Любавський. Історик у своїй фундаментальній праці про територіально-адміністративний поділ та місцеве управління у ВКЛ приводив деякі приклади пожалувань Казимира Ягеллончика. Відмінною рисою його праць стало те, що вчений у своїх студіях широко залучав документи Литовської метрики. Проте, такі матеріали дослідник використовував в ракурсі дослідження та встановлення територіальної приналежності населених пунктів до певних адміністративних одиниць 2 . У середині 60-х років XX ст. побачила світ монографія (перевидана 2007 р.) польської дослідниці А. Сухені-Грабовської, присвячена політиці застав королівських земель на території Корони Польської 3 .
doi:10.15407/ul2009.01.134 fatcat:eb5hfkpjnjfrfjw5pym36lsa64