THE DYNAMICS OF THE REAL ESTATE MARKET CONDITIONS IN UKRAINE

K. Zahrebelna
2018 Ekonomika ta derzhava  
Економiка та держава № 11/2018 102 УДК 332.6 К. В. Загребельна, аспірант кафедри національної економіки та публічного управління, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана , м. Київ У статті виокремлено та здійснено макроекономічний аналіз кон'юнктури ринку нерухомості в Україні за останнє десятиліття. Сформульовано головні чинники, які будуть обумовлювати подальші перспективи його розвитку. Обгрунтовано взаємодію чинників, що визначають особливості динаміки
more » ... ення попиту та пропозиції на житло в Україні. Проведено аналіз сучасного стану формування ринку нерухомості України, його основних сегментів: первинного і вторинного ринку житлової нерухомості. Аналіз кон'юнктури ринку нерухомості міста Києва показує, що під впливом несприятливої ринкової кон'юнктури пропозиції істотно перевищують попит. Після підвищення реальних доходів основної маси покупців можна очікувати зростання цін, але він не може бути в істотних розмірах. Проаналізовано фактори, які впливають на прийняття рішень і визначають якість середовища, що впливають на суб'єкти ринку. На основі проведеного аналізу встановлено основні загрози, можливості, сильні та слабкі сторони розвитку ринку нерухомості в України, які прямо чи опосередковано впливають на інструменти фінансування та в цілому стимулювання сфери діяльності. З точки означеного, дослідження динаміки кон'юнктури ринку нерухомості в Україні є актуальною та має практичну значимість для обгрунтування політики забезпечення житлом громадян України, які потребують допомоги з боку держави. Відповідно до вищезазначеного, слід виокремити низку можливих перспективних напрямів удосконалення житлової політики держави з метою поліпшення становища у цій сфері. The article represents the macroeconomic analysis of the real estate of the market conditions in Ukraine has been made for the last decade. The main factors that will determine the future prospects of its development are formulated. The interaction of factors that determine the peculiarities of the dynamics of the ratio of supply and demand for housing in Ukraine is substantiated. An analysis of the current state of the Ukrainian real estate market is conducted. Its main segments: the primary and secondary residential real estate market. The analysis of the market situation of the Kiev real estate market shows that under the influence of unfavorable market conditions the supply substantially exceeds demand. After rising real incomes, most buyers may expect price increases, but this can't be substantial. The factors that influence the decision making and determine the quality of the environment affecting the market actors are analyzed. Based on the analysis, the main threats were identified. Strengths and weaknesses of the real estate market in Ukraine. Which directly or indirectly affects the financing instruments and, in general, the stimulation of the field of activity. The heads of the staff are formed, they will be charged with the perspectives of their development. From the point of view, the study of the dynamics of the real estate market situation in Ukraine is relevant and has practical significance to justify the policy of providing housing for Ukrainian citizens in need of state assistance. In line with the foregoing, a number of possible prospective directions of improvement of the housing policy of the state
doi:10.32702/2306-6806.2018.11.102 fatcat:nxvlwsopxzan7lwu7woeivr3ze