Što donose izmjene i dopune STCW konvencije

Mario Babić, Maja Markovčić
1995 Uporedno pomorsko pravo  
U članku se daje prikaz izmjena i dopuna Međunarodne konvencije o standardima za izobrazbu, izdavanje svjedodžbi i obavljanje brodske straže pomoraca (STCW Konvencija, 1978.), usvojene na diplomatskoj konferenciji u srpnju 1995. godine. U uvodnom se dijelu obrazlažu razlozi za donošenje izmjena i dopuna STCW Konvencije, te se ukazuje na činjenicu da usvojene izmjene u tolikoj mjeri mijenjaju samu Konvenciju da se u sadržajnom smislu može govoriti o novoj STCW Konvenciji. Potom se daje osvrt na
more » ... ljučne izmjene, a poglavito one koje rezultiraju obvezama država ugovornica. Zaključno autori ukazuju na obveze koje iz izmjena Konvencije proizlaze za Republiku Hrvatsku, te dodaju prikaz utvrđenog programa aktivnosti na implementaciji odredaba Konvencije.
doaj:bd505c78a4704548939bdbe40099ebd3 fatcat:nxn3mi7zz5f2phj5pewm7vcg4u