Small-object Detection based on YOLO and Dense block via Image Super-resolution

Zhuang-Zhuang Wang, Kai Xie, Xin-Yu Zhang, Hua-Quan Chen, Chang Wen, Jian-Biao He
2021 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2021.3072211 fatcat:fqeclm5v3zf4vpi3hzmlgqgdg4