Đo đạc và phân tích chỉ số độ gồ ghề quốc tế iri của mặt đường bằng ứng dụng trên điện thoại thông minh

Nhàn Hoàng Thị Thanh, Tuấn Nguyễn Quang
2019 The Transport and Communications Science Journal  
Bài báo nghiên cứu việc đo đạc chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI của mặt đường bằng ứng dụng RoadLabPro cài đặt trên điện thoại thông minh. Các tính năng của ứng dụng và phương pháp đo đã được giới thiệu trong nghiên cứu. Để kiểm chứng độ chính xác của phương pháp đo, giá trị chỉ số IRI đo bằng phần mềm RoadLabPro đã được so sánh với giá trị IRI đo bằng phương pháp đo trực tiếp trên một số đoạn tuyến thuộc Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ngoài ra, các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số IRI đo bằng điện thoại
more » ... o bằng điện thoại thông minh đã được đánh giá và phân tích bao gồm : tốc độ chạy xe, vị trí lắp đặt điện thoại, độ chính xác giữa các lần đo khác nhau... Kết quả phân tích cho thấy vận tốc xe chạy có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả đo giá trị IRI.
doi:10.25073/tcsj.70.4.22 fatcat:zznka6h7pngz7g4xvi4bo73k54