Synthesis, structure, and C–H bond activation reaction of an iron(IV) terminal imido complex bearing trifluoromethyl groups

Qing Liu, Linhong Long, Pengchen Ma, Yingjie Ma, Xuebing Leng, Jie Xiao, Hui Chen, Liang Deng
2021 Cell Reports Physical Science  
doi:10.1016/j.xcrp.2021.100454 fatcat:ptd7g663ejcjhjnsim3sj43cmq