Acyl-CoA type 5 gene polymorphism and inappropriate body mass occurrence related to waist circumference and insulin resistance index among the population living in southern Poland
Polimorfizm genu syntetazy acylo-CoA typu 5 (ACSL5) a występowanie nieprawidłowej masy ciała w korelacji do obwodu pasa wraz ze wskaźnikiem insulinooporności wśród populacji zamieszkującej region Polski Południowej

Wladyslaw Grzeszczak, Magdalena Zdebska, Wioletta Szywacz, Grzegorz Matuszny, Alicja Abouda, Nikola Szweda, Mateusz Gola, Mirosław Śnit
2018 Annales Academiae Medicae Silesiensis  
W S T Ę P : Zaburzenia przemian lipidów i związana z nimi otyłość to problem coraz częściej dotykający ludzi w krajach wysoko rozwiniętych. Syntetaza acylo-CoA typu 5 (ACSL5) jest ważnym enzymem metabolizmu lipidów, biorącym udział w aktywacji kwasów tłuszczowych. Prawidłowe funkcjonowanie tego enzymu zapewnia substraty zarówno dla lipogenezy, jak i oksydacji kwasów tłuszczowych, stąd określenie związku między polimorfizmem genu dla ACSL a kształtowaniem otyłości stanowi istotny problem
more » ... . C E L P R A C Y : Celem pracy było wykazanie zależności między nieprawidłową masą ciała oraz wartością wskaźnika HOMA-IR (homeostasis model assessment) a występowaniem polimorfizmu genu syntetazy acylo-CoA izoformy 5. M A T E R I A Ł I M E T O D Y : Przebadano łącznie 506 pacjentów, u których za pomocą sond specyficznie wiążących się z DNA matrycy oznaczono polimorfizm ACSL5 rs2419621. W Y N I K I : Za pomocą testu statystycznego Hardy'ego-Weinberga wykazano, że proporcje genotypów w populacji są zachowane. Wśród pacjentów stanowiących próbę badawczą wyróżniono 177 osób o prawidłowej masie ciała oraz 330 osób z nieprawidłową wartością indeksu BMI. W N I O S K I : Wykazano brak zmiennych różnic statystycznych w rozkładzie genotypów polimorfizmu genu syntetazy acylo-CoA izoformy 5. Wyniki przeprowadzonego badania nie pozwalają wykazać zależności między polimorfizmem genu dla ACSL5 a kształtowaniem otyłości.
doi:10.18794/aams/76883 fatcat:sy7hydsx2ncwfpzbo5i37wj7vq