How to differentiate vomiting in neonates and infants? Part IV. Metabolic, endocrinologic and cardiovascular causes of vomiting
Jak różnicować wymioty u noworodków i niemowląt? Część IV. Metaboliczne, endokrynologiczne i sercowo-naczyniowe przyczyny wymiotów

Zbigniew Krenc
2014 Pediatria i Medycyna Rodzinna  
Streszczenie Wymioty u niemowląt są często obserwowanym objawem chorobowym, o bardzo zróżnicowanym podłożu patogenetycznym. Do rzadkich przyczyn wymiotów w tej grupie wiekowej należą choroby metaboliczne i endokrynologiczne, a wyjątkowo także schorzenia układu sercowo-naczyniowego. Do chorób metabolicznych przebiegających ze zwracaniem pokarmu należą zaburzenia metabolizmu białek, m.in. fenyloketonuria, leucynoza, zaburzenia cyklu mocznikowego i kwasice organiczne. Wymioty w zaburzeniach
more » ... zaburzeniach metabolizmu węglowodanów, takie jak galaktozemia czy fruktozemia, mają bezpośredni związek z wprowadzeniem do posiłków źle tolerowanych cukrów. Chociaż objawy ze strony przewodu pokarmowego rzadko towarzyszą defektom metabolizmu tłuszczów, to mogą pojawiać się w niektórych przypadkach wrodzonych zaburzeń beta-oksydacji kwasów tłuszczowych oraz w zespole Smitha-Lemliego-Opitza. W diagnostyce wymiotów u niemowląt należy także uwzględnić przyczyny jatrogenne, np. hiperkalcemię spowodowaną zatruciem witaminą D 3 . Wśród endokrynologicznych czynników zwracania pokarmu u niemowląt na pierwszy plan wysuwają się choroby występujące pod wspólną nazwą zespołu utraty soli, w tym wrodzony przerost kory nadnerczy, najczęściej wywoływany niedoborem 21-hydroksylazy. Do bardzo rzadkich przyczyn wymiotów u najmłodszych dzieci należą choroby układu sercowo-naczyniowego związane z uszkodzeniem miokardium (zawał serca, zapalenie mięśnia sercowego). Z kolei anomalie anatomiczne wielkich pni tętniczych wraz z ich odgałęzieniami (pierścienie naczyniowe) mogą powodować zaburzenia połykania oraz wymioty w wyniku ucisku na przełyk. Także w obrazie klinicznym nagłego stanu nadciśnieniowego, rozwijającego się u niemowląt w przebiegu chorób naczyniowo-nerkowych, uszkodzenia miąższu nerek czy koarktacji aorty, mogą dominować nudności i wymioty. Słowa kluczowe: wymioty, niemowlęta, wrodzone defekty metaboliczne, choroby endokrynologiczne, choroby kardiologiczne Summary Vomiting in the infant is a common and nonspecific symptom of a multitude of disorders that can range from mild, self-limited illnesses to severe, life-threatening conditions. Less common causes of vomiting include inherited metabolic defects and diseases of endocrine and cardiovascular system. Disorders of proteins metabolism (e.g. phenylketonuria, maple syrup urine disease, urea cycle disorders, organic acidemias) are uncommon but can manifest with vomiting in newborns and younger infants. Infants with galactosemia can develop symptoms (recurrent vomiting) in the first few days after initiating milk feeding. Symptoms associated with lipid metabolism disorders (e.g. fatty acid beta-oxidation defects or Smith-Lemli-Opitz syndrome) in some cases can concern the digestive system. Emesis is also one of the most frequent symptoms associated with hypercalcaemia due to vitamin D intoxication. Salt wasting forms of endocrinological diseases (with metabolic acidosis and electrolyte disturbances: high potassium and low sodium), including congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase deficiency, are often associated with emesis and severe dehydration. Recurrent vomiting can rare be caused by a variety of heart diseases, e.g. myocardial infarction, myocarditis. Congenital defects of the aortic arch, also known
doi:10.15557/pimr.2014.0007 fatcat:smiczmotcjdurpqiy32thxtggy