MỘT SỐ BẤT CẬP VỀ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Nguyễn Thị Thúy Hằng, Hồ Minh Thành
2021 HUE UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES  
Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thi hành án dân sự là một dạng hợp đồng mà người ký hợp đồng để chuyển giao các quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản không phải là chủ sở hữu tài sản mà là chấp hành viên thuộc cơ quan thi hành án. Việc ký kết hợp đồng này ảnh hưởng đến quyền lợi của người được thi hành án và người phải thi hành án. Vì vậy, bài viết nghiên cứu một số bất cập về loại hợp đồng này như: bất cập về chủ thể ký kết hợp đồng, về nội dung hợp đồng và thời hạn thực hiện hợp đồng.
more » ... rên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thi hành án dân sự.
doi:10.26459/hueunijssh.v130i6c.6203 fatcat:4vxxegiyybafrlth3jh7fxx6za