Triangulacja w badaniach jakościowych

Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska
2018 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
Streszczenie: Rozwój badań marketingowych ma charakter wielokierunkowy, a wyrazem tego jest powstawanie nowych podejść i produktów badawczych znajdujących zastosowanie w rozwiązywaniu różnych problemów decyzyjnych z zakresu marketingu w przedsiębiorstwach i innych podmiotach rynku. Rozwojowi metod ilościowych towarzyszy wzrost znaczenia badań jakościowych. O dużej różnorodności badań jakościowych świadczy wielość występujących w ich ramach perspektyw oraz stanowisk teoretycznych, a także metod
more » ... technik. Wśród nich należy wskazać nie tylko na zogniskowane wywiady grupowe czy też pogłębione wywiady indywidualne, ale również na semiotykę, etnografię, w tym etnografię wirtualną, fotografię jako metodę socjologii wizualnej, metodę biograficzną, wywiad narracyjny bazujący na opowieści autobiograficznej. Celem artykułu jest ukazanie możliwości stosowania triangulacji w badaniach jakościowych oraz jej znaczenia w procesach tworzenia pogłębionej i unikalnej wiedzy marketingowej.
doi:10.15611/pn.2018.525.01 fatcat:m64ka6awpvfp3kiggw4rdn2tau