Determination of Additives in Polyethylene for Food Packaging

Shigeru TAN, Sachiko TADENUMA, Miyako HOJO, Yurika YOSHIDA, Yukari MATSUZAWA, Takashi TATSUNO, Taro OKADA
1986 Shokuhin Eiseigaku Zasshi  
doi:10.3358/shokueishi.27.229 fatcat:o6hptigux5dxbh44mimyfes3lm