Současnost a perspektivy ECM

Renáta Kunstová
2009 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE   unpublished
Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze kunstova@vse.cz Abstrakt Současná ekonomická situace nutí organizace přehodnocovat řadu svých rozhodnutí, což často směřuje ke snižování investic. Přes tuto skutečnost je nyní vhodná doba k tomu, aby se organizace, které tak ještě neučinily, začaly aktivně zajímat o problematiku správy podnikového obsahu (Enterprise Content Management, ECM). Důvodem je nezadržitelný růst objemu digitálních informací, jejichž využití ve prospěch
more » ... žití ve prospěch byznysu je pro organizace významnou příležitostí. Na trhu je dostupný široký sortiment ECM produktů a služeb, které umožní organizacím problematiku správy podnikového obsahu efektivně řešit. Klíčová slova: Enterprise Content Management, trh ECM, strategické řízení ECM Abstract Present economic circumstances force organizations to reassess many of their decisions which often leads them to reduce investments. Despite of that it is now suitable time to start with active interest in Enterprise Content Management in organizations which have not started with it yet. The reason is unstoppable growth of digital information volume which exploitation for the benefit of business is important opportunity for organization. On the market there is wide range of ECM products and services which enables organizations to find efficient solutions for enterprise content management area. 1. Bohatství ve formě informací O informacích se praví, ţe jsou tím nejcennějším, co organizace vlastní, ţe jsou jejím bohatstvím. Při posuzování velikosti bohatství v podobě zlata či peněz obecně platí, ţe čím je ho více, tím lépe. U informací to tak jednoznačné není. Na jednu stranu jsou organizace obecně rády, ţe mají stále více informací, na druhou stranu musí řešit problémy, jak informace bezpečně uchovávat a učinit je pro uţivatele nalezitelné a dostupné. Informace se v organizacích nacházejí v různých podobách od strukturovaných dat uloţených v databázích, přes textové, tabulkové, prezentační či multimediální soubory aţ po listinné dokumenty, formuláře, faxy, e-maily apod. Prognózy, týkající se růstu objemu informací, se zaměřují především na informace v digitální formě. Např. dle [Lewis, 2009, str. 43] vzrostl za rok 2008 celkový objem digitálních informací o 487 bilionů gigabytů. Společnost IDC předpovídá [AIIM, 2009, str. 19], ţe v roce 2011 bude celkový objem digitální informací desetkrát větší, neţ byl v roce 2006. Jedna z otázek, která se v souvislosti s růstem objemu digitálních informací nabízí, je, zda dokáţeme takto neustále rostoucí mnoţství informací dlouhodobě bezpečně uchovávat a efektivně vyuţívat. V období změn ekonomického klimatu se organizace zaměřují na sniţování nákladů, snaţí se vyprodukovat více výrobků a poskytnout více sluţeb a současně
fatcat:7havhq4avfdfborzvassuyfji4