Utdanningsreformer og voksnes læring. Gap mellom intensjoner og resultater når ideologi og politikk fyller kunnskapshullene

Christin Tønseth
2019 Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis  
Store utdanningsreformer kan ha mange uintenderte resultater til tross for at reformenes retorikk synliggjør velgjørende og overbevisende incentiver, samt tilsynelatende god styring og kontroll. I denne artikkelen belyses politikkutforming gjennom implementering av tre store utdanningsreformer: Reform 94, Kompetansereformen og Kunnskapsløftet. Med bakgrunn i teori om sosial konstruksjon, gjennomgang av evalueringsrapporter, aktuelle internasjonale rapporter og relevant forskningslitteratur,
more » ... tifiseres en rekke gap mellom intensjoner og resultater når det gjelder voksnes læring. Artikkelen diskuterer hvorvidt disse gapene kan forklares ut ifra selve politikkutformingen. Politikkutformingen relatert til de aktuelle reformene er konstruert gjennom en diskursiv praksis der det balanseres mellom ulike hensyn og verdier, som veves sammen med et fragmentert og til dels manglende kunnskapsgrunnlag. Retorikken og de vage formuleringene kamuflerer i tillegg en del kritiske punkter mellom vitenskap og politikk, der vitenskapelige kunnskapsfragmenter konstrueres inn i en evidensbasert politikkutforming.
doi:10.23865/up.v13.1837 fatcat:y7ys3zwd5zezddze5n3u23z4lu