Anatomy of lymph nodes deep cortex in laboratory spices
Анатомія глибокої кори лімфатичних вузлів лабораторних тварин

M. A. Fares, D. E. Rahmoun, M. A. Lieshchova
2019 Theoretical and Applied Veterinary Medicine  
The lymph nodes are organized lymphoid organs in which lymphocytes are located inside reticular stroma. The lymphoid parenchyma of lymph nodes is divided into separated cell zones, the most developed one is parenchyma in which the deep cortex located. The lymph nodes of small mammals, which are often used for laboratory research, The investigated lymph nodes in this research were Somatic (superficial cervical and axillary) and visceral (hepatic and mediastinal) lymph nodes were selected from
more » ... re selected from mice (n = 5), guinea pigs (n = 5), hamsters (n = 3) and rabbits (n = 5). We used classical histological methods (determination of general histological structure of organs), morphometric (determination of the relative area of individual structural and functional zones), immunohistochemical (determination of location of individual cell populations). It was shown that the deep cortex of the parenchyma of the lymph nodes composed by separate structures «deep cortex units», and some of them are combined into complexes. Each unit is represented by a semicircular structure formed by lymphocytes and reticular fibers. The size of units is approximately the same in all studied animals and does not depend on the size of their bodies. The most developed units of the deep cortex were found in the superficial cervical ganglion, and the largest -in rabbits, where their size reached 3 mm. In all studied animals, units of the deep cortex are located at the same level, along the subcapsular sinus. The most developed component tissue of the studied lymph nodes is the lymphoid parenchyma, in laboratory mice it occupies a significantly larger area than in other animal species. The least developed were the central sections of units in the deep coating crust. **Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Дніпро, Україна Анотація. Лімфатичні вузли -це компактні лімфоїдні органи, які побудовані з лімфоцитів і тонкої ретикулярної строми. Лімфоїдна паренхіма лімфатичних вузлів розділена на окремі клітинні зони, найбільш розвиненими з яких, являються одиниці глибокої кори. У роботі досліджені лімфатичні вузли дрібних ссавців, яких часто використовують для лабораторних досліджень. Соматичні (поверхневий шийний і пахвовий) і вісцеральні (печінковий та середостінний) лімфатичні вузли відібрані від мишей (n = 5), мурчаків (n = 5), хом'яків (n = 3) і кроликів (n = 5). Використовували класичні гістологічні методи (загальна гістологічна будова органів), морфометричні (визначення відносної площі окремих структурно-функціональних зон), імуногістохімічні (розташування окремих клітинних популяцій). Показано, що глибока кора паренхіми лимфатичеких вузлів складається з окремих структур «одиниць глибокої кори», деякі з яких об'єднані в комплекси. Кожна одиниця це округла структура, утворена лімфоцитами і ретикулярними волокнами. Розмір одиниць приблизно однаковий у всіх досліджених тварин і не залежить від розмірів їх тіла. Найбільш розвиненими одиниці глибокої кори виявлені в поверхневому шийному вузлі, а найбільші -у кроликів, де їх розмір досягав 3 мм. У всіх досліджуваних тварин одиниці глибокої кори розташовані на одному рівні, уздовж підкапсулярного синуса. Найбільш розвиненим тканинним компонентом досліджених лімфатичних вузлів є лімфоїдна паренхіма, у лабораторних мишей вона займає значно більшу площу ніж у інших видів тварин. Найменш розвиненими були центральні ділянки одиниць глибокої кори. Ключові
doi:10.32819/2019.74043 fatcat:nidemrstxjb2plwuk76qtl3eem