Remuneration for labour on agricultural commodity farms in the Małopolska and Pogórze macroregion
Wynagrodzenie pracy w towarowych gospodarstwach rolnych makroregionu Małopolska i Pogórze

Tomasz Wojewodzic, Magdalena Jezowit-Jurek, Piotr Rachwał
2015 Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych / Problems of Small Agricultural Holdings  
Streszczenie. Możliwość wypracowania dochodów stanowi niezbędny warunek kontynuacji działalności rolniczej przez właścicieli gospodarstw rolnych. Głównym celem badań było ustalenie, jak w latach 2004-2012 kształtowały się wynagrodzenia pracy obcej oraz pracy własnej w towarowych gospodarstwach rolnych o małym potencjale ekonomicznym. Stanowiło to element rozważań nad efektywnością wykorzystania zasobów siły roboczej w tych podmiotach. Wysokość dochodu generowanego przez gospodarstwa rolnicze
more » ... azywała w badanym okresie trend wzrostowy; wynagrodzenie pracy własnej rolników i ich rodzin ulegało jednak wyraźnym wahaniom. Fakt, że w małych gospodarstwach rolnych wartość dochodu z gospodarstwa przypadająca na jednostkę pracy własnej była niższa niż wynagrodzenie płacone za jednostkę pracy obcej, jest zdecydowanie negatywnym zjawiskiem, gdyż podważa ekonomiczną zasadność kontynuacji tej działalności. Słowa kluczowe: gospodarstwo rolne • małe gospodarstwo rolne • praca • dochód rolniczy • wynagrodzenie
doi:10.15576/pdgr/2015.1.73 fatcat:w4o4dieerncvhjespjwu2mgepi