Spatio-temporal variation of water yield and its driving factors in Qinling Mountains barrier region

Xiao-feng WANG, Xin-xin FU, Bing-yang CHU, Yue-hao LI, Yu YAN, Xiao-ming FENG
2021 自然资源学报  
doi:10.31497/zrzyxb.20211005 fatcat:j7pgo5wy4rbohjhtorubzv3k2i