Effectiveness and safety of Massage in the treatment of the congenital muscular torticollis:a systematic review and meta-analysis Protocol [report]

Yuanyi Xiao, Zhenhai Chi, Fuqiang Yuan, Daocheng Zhu, Xilin Ouyang, Wei Xu, Jun Li, Zhaona Luo, Rixin Chen, Lin Jiao
2020 unpublished
doi:10.37766/inplasy2020.7.0086 fatcat:7kc75gn7ubhcha44vm2pb5cgry