Bad-en waschinrigtingen voor de arbeidende klasse

Red
1852 De Economist  
De geest van philanthropic heeft in de laatste jaren reel weldadlg.s tot stand gebragt; en zonder twijfel meet daaronder gerangschikt worden de daarstelling van openbare bad-en wasoh-lnrigtingen ten behoove der arbeidende en minvermogende klassen. Hot is schier overbodig om op hot hooge belang van zoodanige inrigtingen opmerkzaam te maken. --Een elk die maar eenigzins met armverzorging bekend is, weet hoezeer gewoonten van onreinheld in naauw verband staan met onzedelijkheid en luiheid, en hoe
more » ... eel men bijbrengt tot bevordering van eergevoel en veerkraeht ~ in dien men doze eerste eischen van |igchame[ijke we~vaart naar be~ hooren daarstelt. l~Iaar niet al|een de mensehkundige opmerker, ook de geneeskunde komt tot dezelfde eonclusie, en de onderzoekingen, door zooveel ku~dige wetenschappelijke menschen op hot feit van hot pauperisme gerigt, komen alle langs versehillende wegen hieromtrent tot ~n beslui~t. Men mag dus als bewezen aannemen: Hot bevor~eren van rei~heid en zindelijkheid is een krachtig middel tegen hot pauperisme.--Deze gewoonten moeten dus zooveel mogelijk onder de behoeftigen daargesteld worden,-en hiertoe doen zieh tweederlei wegen veer: 1 o. Men meet de behoeftigen aansporen tot hot beoefenen dier goede hoedan.igheid; hen wijzen op de voordeelen daaraan verbonden. 2 o. l~en meet de middelen om die reinhold te verkrijgen gemakkelijk en aanlokkelijk msken. --I)eze tweederlei middelen mooten gel~jktijdig worden aangewend: Immers hot zal wei~nig baton, sl is hot eenm~l gelukt om een anne wezenlijk va~ de ~ hooge neodz~ke]ijkheid d~er zindelljkheid te overtuigen, indien hij dagelijks moeijelijkh~den, en bez~varen ~eeft te v~erwinnen, om die deugd te betraehten. Dear zullen velharding en g~ede veornemens al ~gt te kerr selriete,r,. ~ en. in de kleine en gebrek~ge arbeiders-wo~ingen onzer steden ~ zij~ doze bezwaren .~nderdsa~ zeer greet, ell daar word~ men spoedfg e~ert~gd da~ er h,~ast
doi:10.1007/bf02287745 fatcat:muj2qox4jnawlmggdu6oi6mdd4