Wpływ sportów miejskich na kształt przestrzeni publicznych
The impact of urban sports on public urban space

Bogusław HAJDA
2017 STUDIA MIEJSKIE  
ABSTRAKT: Celem artyku³u jest przedstawienie wniosków z badañ nad wybranymi polskimi przyk³adami, które wyró¿nia szczególny rozdŸwiêk pomiêdzy zamys³em -projektem a faktycznym, tj. obserwowanym sposobem u¿ytkowania miejskiej przestrzeni. Temat badañ dotyczy twórczego reinterpretowania funkcji miejskich przestrzeni i wykorzystywania ich w sposób nieoczywisty (alternatywny) w stosunku do ich podstawowych lub pierwotnych za³o¿eñ. Celem pracy jest wykazanie, ¿e alternatywne na pozór funkcje
more » ... eni, zaistnia³e zarówno spontanicznie, jak i przewidziane w projektach, podnosz¹ ich atrakcyjnooeae u¿ytkow¹, wspomagaj¹ procesy integracji ró¿nych grup u¿ytkowników oraz podnosz¹ poziom bezpieczeñstwa. Prowadzone przez studia przypadków badania maj¹ charakter aplikacyjny i stanowi¹ czêoeae cyklu prac badawczych. S£OWA KLUCZOWE: sporty miejskie, przestrzenie publiczne, odnowa miast ABSTRACT: The aim of the article is to present conclusions of an empirical study on selected Polish examples that highlight a particular gap between planning ideas and designed intentions, and the reality of observed urban space usage. The study focuses on creative reinterpretation of existing urban spaces and some unobvious urban space usage (i.e., alternative to the predetermined), occurring spontaneously or intentionally. The article refers to a study that is a part of research of applicative nature. The aim of the research is to critically assess the assumption of urban sports exerting a positive influence on urban public spaces, mainly through analysing a set of chosen factors, e.g., enhancement of space attractiveness, support to the processes of integration and self-security estimation leverage of users who belong to different social groups. KEY WORDS: urban sports, public urban space, urban renewal Wprowadzenie Studia nad architektoniczno-urbanistycznymi uwarunkowaniami zwi¹zanymi z uprawianiem sportów miejskich pozwoli³y na stwierdzenie, ¿e w literatu-* Urz¹d Marsza³kowski Województwa OEl¹skiego,
doi:10.25167/sm2017.028.11 fatcat:mkcyzoy475cwngcudm5bhoy7mq