INTERMUNICIPAL COOPERATION IN THE CONDITIONS OF IMPLEMENTATION OF THE STRATEGY OF POLYCENTRIC GOVERNANCE

B.Ye. Andriiv
2022 Scientific Journal "Regional Studies"  
В статті пропонується аналіз сучасних тенденцій розвитку міжмуніципального співробітницва в умовах впровадежння глобальної та європейської макрорегіональної стратегії поліцентричного врядування. Представлено особливості розвитку міст та їх форм горизонтальної, вертикальної співпраці у «вік метрополій», а також особливості міжнародного співробітництва споріднених міст як форми парадипломатичних відносин. Представлено огляд основних документів міжнародного характеру, орієнтованих на підтримку
more » ... тегії поліцентричного врядування в умовах процесів глокалізації. Автором зазначено, що починаючи з прийняття «Маніфесту нової урбаністики» 2008 р. до прийняття «Територіального порядку денного на 2030 рік» в Європі підтримується офіційний курс на розбудову «поліцентричної моделі розвитку» орієнтованої на долання неоднорідності глобального економічного розвитку, деконцентрацію ресурсів, протидію надмірній концентрації капіталів, виробництв, розвиток вторинних полюсів зростання, зміцнення регіонального інноваційного потенціалу та позиції міст та містечок в глобальних ланцюгах конкурентноздатності, посилення співпраці в поліцентричних мережах мегаполісів і регіонів, розвиток транс'європейських мереж та транснаціональних зв'язків, пристосування еко-системного підходу та циркулярної економіки. В статті представлено інноваційні підходи Європейської мережі спостереження за просторовим плануванням (ЕSPON), можливості інструменту -веб-додатку ACTAREA, розробленого ESPON для створення спільного графічного контексту інституційної співпраці міст. Проаналізовано формування та розвиток основних форм міжмуніципальної співпраці, споріднених процесів кооперації, в тому числі «братерських відносин», віддзеркалених термінологічною особливістю в зарубіжних дослідженнях як "Sister cities", "Twinned Towns", "Twin Towns", "Partnership Towns", "International partnerships", «Рartner Towns", "Friendshop Towns". Ключові слова: міська політика, міжмуніципальне співробітництво, поліцентричне врядування, політичний процес, парадипломатія. An analysis of current trends in the development of inter-municipal cooperation in the context of the implementation of the global and European macro-regional strategy of polycentric governance has been offered in the article. The peculiarities of the development of cities and their forms of horizontal and vertical cooperation in the 'age of metropolises', as well as the peculiarities of international cooperation of sister cities as a form of paradiplomatic relations have been presented. An overview of the main international documents aimed at supporting the strategy of polycentric governance in the context of glocalization processes has been presented. The author has noted that starting from the adoption of the New Urbanism Manifesto in 2008 to the adoption of the Territorial Agenda for 2030, Europe has been supporting the official course towards the development of a "polycentric model of development" focused on overcoming the heterogeneity of global economic development, deconcentration of resources, counteracting excessive concentration of capital, production, development of the secondary growth poles, strengthening regional innovation potential and the position of cities and towns in global chains of competitiveness, strengthening cooperation in polycentric networks of megacities and regions, development of trans-European networks and transnational relations, adaptation of the eco-system approach and circular economy. The innovative approaches of the European Spatial Planning Observation Network (ESPON), the capabilities of the tool -web application ACTAREA, developed by ESPON to create a common graphical context of institutional cooperation of cities, have been presented in the article. The formation and development of the main forms of intermunicipal cooperation, related processes of cooperation, including 'brotherly relations', reflected by the terminological feature in foreign studies as Sister Cities, Twinned Towns, Twin Towns, Partnership Towns, International partnerships, Partner Towns, Friendship Towns, have been analyzed.
doi:10.32782/2663-6170/2022.31.5 fatcat:e5dkxlh6dzdvznud3ggi7nuvzy