Tulajdonnevek a kulturális szótárakban [chapter]

Anikó Szilágyi-Kósa
2020 Tulajdonnevek és szótárak  
Farkas Tamás -slíz mariann szerk., Tulajdonnevek és szótárak. 1. Egy speciális szótártípus: a kulturális szótár. Az általános lexikográfiai szakiro dalomban a szótárakat különböző dichotómiák alapján szokták osztályozni: egy-vagy többnyelvű, szinkrón vagy diakrón, általános vagy szaknyelvi, a standard nyelvet vagy egy-egy nyelvváltozatot bemutató (nyelvjárási, csoportnyelvi stb., vö. maGay 2015: 10). A nyelvészeti szótárak osztályozása a bennük található lexikai egységek alapján is lehet séges:
more » ... pl. archaizmusokat, neologizmusokat, idegen szavakat, szakszavakat, tabuszava kat, eufémizmusokat feldolgozó szótárak. A kulturális szótárak a felsorolt szempontok szerint deskriptívek, tipikusan kétnyel vűek, a kiválasztott szókincs szinkrón bemutatására törekednek, és speciálisak, hiszen a szókincsnek csak egy meghatározott szeletére fókuszálnak. Terjedelmükben korláto zottak (azaz nem teljesek; vö. maGay 2015: 11). Tartalmukban inkább az enciklopédi ákhoz állnak közel, hiszen szócikkeikben kevés a nyelvi, annál több a kulturális infor máció. maGay Tamás (2015: 15) szótárosztályozási rendszerében a kulturális szótárak a kétnyelvű, (enciklopédikus elemekkel bővített vagy) enciklopédikus, illetve hibrid szótárak kategóriájába tartozhatnak. Fábián zsuzsanna (2015: 21) a terminológiai sokféleségből kiemeli az enciklopédikus szótár fogalmát, amely esetében "a szótárba »oltották be« az enciklopédiát". Az enciklopédikus szótár fogalma annál is inkább találó lehet a kulturális szótárak ese tében, mert ezekben a szerzők a tulajdonnevekkel kapcsolatban enciklopédikus ismere teket (is) közölnek (vö. Fábián 2015: 29). A magyarországi kulturális szótárak a jelenleg ismert formájukban leginkább az ország specifikus lexikonokra vagy útikönyvekre hasonlítanak (pl. a közel 1300 oldalas, német nyelvű Franciaország-lexikonra [scHmidT et al. 2006 ]). A kulturális szótárakban ugyanis elsősorban a címszóval jelzett fogalom definíciója, leírása, körülírása található. A Corvina Kiadónak a 21. század küszöbén indított sorozatában angol-magyar (barT -magyar (ádám 2005), orosz-magyar (soProni 2008), olasz-magyar (szTanó 2008), sőt egy nyelv(terület) he lyett egy városra fókuszáló (római) kulturális szótárt (lukács 2018) is találunk. 1 Fordí tott irányú, magyar kulturális szótárak is születtek francia, angol és német nyelven (barT 2005, 2015, 2016). A kulturális szótárak kiadásába más (határon túli) kiadók is bekapcsolódtak. Benő aTTila (2009) román-magyar, PÉnTek Jánossal közösen pedig (Péntek-Benő 2013) magyar-román kulturális szótárt is megjelentetett. baloGH F. andrás ugyanebben a sorozatban német-magyar (2017) kulturális szótárt adott közre, amelyben a kisebbségi német népcsoportok (svábok, szászok, cipszerek stb.) kultúrája és szókincse jelenik meg.
doi:10.26546/4892373.7 fatcat:fexggd4yxvcdtnuzuoziqitera