Amiloid Beta 1-42 İle Oluşturulan Deneysel Alzheimer Modelinde Tiyol Disülfit Homeostazı

Ayhan ÇETİNKAYA
2020 Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi  
ÖZ Amaç: Bu çalışmanın amacı, amiloid beta 1-42 enjekte edilerek Alzheimer modeli oluşturulan ratlarda, oksidan ve antioksidan dengenin yeni bir oksidatif stres belirteci olan dinamik tiyol disülphide homeostazisinin, serum total tiyol, natif tiyol, ve disülfit seviyelerinin araştırılması ve disulfit/total tiyol ve disulfit/natif tiyol oranlarının değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntemler: Bu deneysel çalışma 28 rat üzerinde gerçekleştirildi. Denekler her grupta 14 adet olacak şekilde, Alzheimer
more » ... şekilde, Alzheimer ve kontrol grubu olarak ikiye ayrıldı. Amiloid beta 1-42, enjeksiyon için bir hafta inkubatörde bekletilerek toksititesi artırıldı. Alzheimer grubunda yer alan hayvanlara bilateral 4 µl amiloid beta 1-42 enjekte edilerek deneysel Alzheimer modeli oluşturuldu. 10 gün beklenildikten sonra tüm hayvanlardan 90/10 mg/kg ksilazine/ketamin anestezisi altında intra kardiyak alınan kan numuneleri ile laboratuvarda TDH parametreleri çalışıldı (nativ tiyol, total tiyol, disülfid, disulfit/total tiyol oranı ve disulfit/natif tiyol oranı) ve bu parametreler gruplar arasında karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışma ve kontrol grupları karşılaştırıldığında, serum total tiyol düzeyleri (469,85±30,65 ve 558,00±23,46) ile serum disülfid düzeyleri (182,57±15,74 ve 224,85±11,95), alzheimer modeli oluşturulan grupta kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde azalma görülürken (p<0,05) serum natif tiyol düzeylerinde (104,71±8,17 ve 108,28±9,71) ise anlamlı bir fark bulunamamıştır(p>0,05). Sonuç: İlgili çalışma, deneysel olarak oluşturulan Alzheimer modellemelerinde serumda dinamik tiyol-disülfid homeostazını değerlendiren ilk araştırmadır. Çalışmamızın sonuçları TDH'ın deneysel alzheimer modellemelerinde, oksidatif stres mekanizmalarının değerlendirilmesinde ucuz ve kolay yeni bir markerı olabileceğini düşündürmektedir. Anahtar Kelimeler: Homeostaz; oksidatif stres; alzheimer hastalığı; amiloid beta-peptidler; hayvan deneyleri. Thiol Disulphide Homeostasis in Amyloid Beta 1-42 Induced Experimental Alzheimer's Model ABSTRACT Aim: The aim of the present study was to investigate the dynamic thiol disulphide homeostasis as a novel oxidative stress marker of oxidant and antioxidant balance, and the serum levels of total thiol, native thiol, and disulfide as well as disulphide/total thiol and disulphide/native thiol ratios in rats with Alzheimer's model induced by amyloid beta 1-42 administration. Material and Methods: This experimental study was carried out on 14 rats. The animals were randomly divided into two groups: Alzheimer's group (n = 14) and the control group (n = 14). The amyloid beta 1-42 was kept in the incubator for a week to increase its toxicity. Animals in the experimental groups were bilaterally administered 4 µl amyloid beta 1-42. Following 10 days of waiting, all animals were anesthetized and intra-cardiac blood samples were collected for the analyses of native thiol, total thiol, disulfide, disulphite / total thiol ratio and disulphite / native thiol ratio. Results: We detected that serum total thiol levels were 469.85±30.65 and 558.00±23.46 (p<0.05), serum native thiol levels were 104.71±8.17 and 108.28±9.71 (p>0.05) and serum disulphide levels were 182.57±15.74 and 224.85±11.95 (p<0.05) in the study and control groups, respectively. Conclusion: To the best of our knowledge, the current study is the first report in the literature evaluating dynamic thiol
doi:10.33631/duzcesbed.698151 fatcat:c6mriwj2ovh2zdb6nglx4oiad4