Novelties in the treatment of heart failure
Novinky v léčbě srdečního selhání

Filip Souček, Jan Novák
2017 Vnitrni lekarstvi  
Souhrn Srdeční selhání (SS) je komplexní klinický syndrom, který se manifestuje typickými příznaky a objektivními známkami srdeční nedostatečnosti. Výskyt SS, zejména v chronické podobě, je odhadován ve státech střední a západní Evropy na 0,4-2 % s nárůstem ve vyšších věkových skupinách, ve věku > 80 let postihuje 10-20 % populace. S ohledem na jeho narůstající incidenci i prevalenci jsou stále vyvíjeny nové postupy farmakologické i nefarmakologické léčby s cílem zlepšit kvalitu života a
more » ... postižených pacientů. V rámci tohoto souhrnného článku nejprve stručně, vycházejíce ze současných guidelines, popíšeme možnosti diagnostiky srdečního selhání, včetně novinek ze současných klinických a preklinických studií (např. solubilní ST2, FSTL1 apod) a poté se zaměříme na novinky ve farmakologické terapii chronického (ivabradin, ARNI, glifloziny) i akutního (ularitid, serelaxin, nesiritid) srdečního selhání. V poslední části poté podáme přehled možné nefarmakologické terapie (modulace srdeční kontrakce, ovlivnění aktivity sympatiku a parasympatiku a základní možnosti trvalé i dočasné přístrojové podpory). Klíčová slova: ARNI -ECMO -glifloziny -modulace sympatiku a parasympatiku -sakubitril-valsartan -srdeční selhání -terapie Novelties in the treatment of heart failure Summary Heart failure (HF) is a complex clinical syndrome which is manifested by characteristic symptoms and objective signs of cardiac insufficiency. The incidence of HF, particularly its chronic form, is estimated 0.4-2 % in the central and western Europe, with an increase in higher age groups, affecting 10-20 % of the population aged over 80. With respect to its growing incidence and prevalence, novel modalities of pharmacological and non-pharmacological treatment are being developed in order to improve quality of life and survival of the affected patients. This review based on up-to-date guidelines focuses in the first part on brief description of the possibilities of diagnosing heart failure, including the novelties arising out from the latest clinical and preclinical studies (such as soluble ST2, FSTL1, etc), further it concentrates on innovations in pharmacological treatment of chronic (ivabradine, ARNI, gliflozins) and acute (ularitide, serelaxin, nesiritide) HF. The last part provides an overview of available non-pharmacological HF therapeutics options (modulation of cardiac contraction, influencing the activity of sympathetic and parasympathetic nervous systems and permanent and temporary device support).
doi:10.36290/vnl.2017.053 fatcat:4lmrxxghlfe6fhyl6lme3qxjca