Bifurcation control in an optimal velocity model via double time-delay feedback method

Weilin Ren, Rongjun Cheng, Hongxia Ge, Qi Wei
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3041794 fatcat:n4mq2hc3yjgqti6s6bg67fjgra