YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜR AKTARIM ARACI OLARAK FİLMLERDEN YARARLANMA

Adem İŞCAN
2017 Journal of Turkish Research Institute  
Öz Yabancı bir dil beraberinde her zaman yabancı bir kültürü de getirir. Bireylerin dili daha iyi anlayabilmeleri için dilini öğrendikleri ülkenin kültürel özelliklerini öğrenmeleri oldukça önemlidir. Ders kitapları ya da dil öğretiminde kullanılan diğer yazılı materyaller hedef dilin kültürel özellikleri konusunda oldukça dar bilgi içeriğine sahip olduklarından bu konuda farklı materyallere ihtiyaç duyulmaktadır. İşitsel ve görsel araçların yabancı dil öğretiminde etkin olarak kullanıldığı ve
more » ... il öğrenicilerine bütün temel dil becerilerinin geliştirilmesinde son derece faydalı olduğu bilinen bir gerçektir. İşitsel-görsel bir sanat olarak film -millî ruhu yansıtan düşünce ve duygularla şekillenen-toplumun kültürel ve estetik imgelerini gerçekçi bir şekilde yansıtır. Güçlü kurguya, zengin toplumsal ve kültürel unsurlara sahip Türk filmleri pek çok yönden Türk kültürünü ve toplumunu yansıtan araçlardır. Bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültür aktarım aracı olarak filmlerden yararlanma konusu çeşitli yönleriyle ele alınmış, ayrıca yabancılara Türkçe öğretiminde kültür aktarımında kullanılabilecek filmlerle ilgili etkinlik örnekleri sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Yabancı dil, Türkçe öğretimi, kültür, film. Abstract UTILISING FROM MOVIES AS A MEAN OF CULTURAL TRANSMISSION IN TURKISH LANGUAGE TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE
doi:10.14222/turkiyat3678 fatcat:iw6izqhbs5bhfjmcwyqbvmgwve