EL MANUSCRIT INÈDIT DE FRA GUILLEM DE TOUS: ESTUDI PRELIMINAR

Sergi Gómez Ortínez
unpublished
Resum Fra Guilermus de Tous, autor de l'obra Lumen de Lumine, és un dels molts autors medievals dels quals encara es coneix poc i queda molt per descobrir. D'ell en sabem algunes dades biogràfi ques que ens permeten situar-lo a l'entorn de la Co-rona d'Aragó a fi nals del segle XIV i principis del XV, és a dir, en un moment clau en les relacions interreligioses a la Península Ibèrica. És en aquest marc temporal i cultural en el qual apareix la seva obra, segons ens afi rma el propi text
more » ... , i que situem en la literatura de controvèrsia religiosa judeocristiana. Amb aquest text volem donar a conèixer els resultats actuals del treball sobre aquesta obra i el seu autor, que hem iniciat com a Treball de Fi de Màster i culmi-narem en la Tesi Doctoral. Oferirem, doncs, un estudi preliminar sobre l'autor i l'obra a partir del manuscrit 579 de la Biblioteca de Catalunya, l'únic que conser-vem que conté l'obra en qüestió i que per ara roman inèdit. Abstract Friar Guilermus de Tous, author of the work Lumen de Lumine, is one of the many medieval authors from which little is known and much is there to discover. Th e few biographical data we have of him allows us to locate him in the Aragonese Crown between the second half of the fourteenth and the fi rst quarter of the fi fteenth century, that is, in a crucial moment for the interreligious relations in the Iberian Peninsula. His work appears in this cultural and time frame, as the autographic manuscript says, and we consider it a work of religious controversy between Judaism and Christianity. Within this text we want to publish the present-day results of the study about this work and his author, which has been started as a postgraduate thesis and will MEDIEVALIA 19/2 (2016), 231-235 ISSN: 2014-8410 (digital)
fatcat:ycsqgxfcrvglhpmgiru5u2awya