Depression, anxiety, and heart rate variability: A case-control study in Taiwan

Hsin-An Chang, Li-Fen Chen, Nian-Sheng Tzeng, TerryB. J. Kuo, Yu-Chen Kao, San-Yuan Huang, Chuan-Chia Chang
2014 Journal of Medical Sciences  
doi:10.4103/1011-4564.129383 fatcat:5mpri36ve5cj7luku4twwv2atq