Türkçe ve Korecede duygu aktaran deyimlerin karşılaştırılması

Eun Kyung JEONG
2020 RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi  
R u m e l i D E D i l v e E d e b i y a t A r a ş t ı r m a l a r ı D e r g i s i 2 0 2 0 . Ö 8 ( K a s ı m ) / 8 4 9 A comparative analysis idioms of emotion groups in Korean and
doi:10.29000/rumelide.816651 fatcat:mk6qizzeyba5jd57qmevgmelym