Ceza hukuku bağlamında vergi mahremiyetinin ihlali suçu ve atıf problemi

DUMAN Buminhan
2016 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi  
Özet Vergi mahremiyetinin ihlali suçu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 362. maddesinde düzenlenmiştir. Ancak, vergi mahremiyetinin ihlalinin tanımı bu maddede değil, aynı kanunun 5. maddesinde yer almaktadır. Anılan kanunun 362. maddesi, suçu tanımlamakla beraber yaptırımının ne olacağını açıkça düzenlemeyip 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 239. maddesine atıf yapmayı tercih etmiştir. Vergi mahremiyetinin ihlalini yasaklayan bu düzenlemelerin en temel amacı, özel hayatın gizliliğini ve kamuya
more » ... liliğini ve kamuya olan güveni korumak yoluyla devletin vergi gelirlerinin güvenliğinin sağlanmasıdır. Çalışmamızda; bu güvenliğin sağlanmasının önemini, kanuni düzenlemeleri, kanuni düzenlemelerin sebep olduğu problemleri ve suçun unsurlarını ve özel görünüş şekillerini, Türk ceza hukukunun genel hükümlerini esas alarak incelemeyi amaçladık. Anahtar Kelimeler: Vergi geliri, vergi mahremiyeti, vergi mahremiyetinin ihlali suçu, atıf problemi, kanunilik ilkesi, yaptırım. Abstract The offense of breach of tax privacy is legalized in the article 362 in the 213 numbered Turkish Tax Procedure Law. But the introduction of breach of  Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı.
doi:10.1501/hukfak_0000001842 fatcat:l3zukegatvfk5i5usrqy3ldwpy