Random walk with resetting in a 1D chain

L.N. Christophorov, Bogolyubov Institute for Theoretical Physics of the NAS of Ukraine, Kyiv
2020 Natsional'na Akademiya Nauk Ukrainy. Dopovidi: naukovyi zhurnal  
doi:10.15407/dopovidi2020.08.043 fatcat:j5spyeveq5fbxhiqvtnhprodgq