Examination of the relationship between metacognitive thinking skills and scientific research self-efficacy via regression analysis and structural equation modelÜst biliş düşünme becerileri ve bilimsel araştırma özyeterliği arasındaki ilişkinin regresyon analizi ve yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi

Murat Tuncer, Ömer Yılmaz
2017 Journal of human sciences  
This study analyzed the relation between scientific research self-efficacy and metacognitive thinking skills of prospective teachers. Hence this study was executed in relational screening method. The findings of our study unveiled that a significant relation existed between Metacognition thinking subskill domains and scientific research self-efficacy. Accordingly thinking, problem solving, decision making and alternative evaluation skills explained approximately 27% of the score variance of
more » ... ntific research self-efficacy. In this study three models devised on the principle of structural equation model were tested. It was concluded at the end of this study that decision-making skills played a mediator role between thinking skills and conclusion and discussion skills. Further to that it was identified that thinking skills played a mediator role between literature skills and problem-solving skills. Lastly it was identified that thinking skills played a mediator role between problem solving and conclusion and discussion skills. ÖzetBu çalışmada öğretmen adaylarının bilimsel araştırma öz-yeterlikleri ile üst biliş düşünme becerileri arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Dolayısıyla araştırma ilişkisel tarama yöntemine göre yürütülmüştür. Araştırma sonucunda Üst biliş düşünme alt beceri alanlarıyla bilimsel araştırma özyeterliği arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Buna göre düşünme, problem çözme, karar verme ve alternatif değerlendirme becerileri bilimsel araştırma özyeterliğine yönelik puanlara ait varyansın yaklaşık %27'sini açıklamaktadır. Araştırmada yapısal eşitlik modeline göre kurulan üç model test edilmiştir. Araştırma sonucunda düşünme becerileri ve sonuç ve tartışma becerileri arasında karar verme becerilerinin aracılık etkisinin olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında alanyazın becerileri ve problem çözme becerileri arasında düşünme becerilerinin aracılık etkisinin olduğu gözlenmiştir. Son olarak problem çözme ve sonuç tartışma becerileri arasında düşünme becerilerinin aracılık etkisinin olduğu saptanmıştır.
doi:10.14687/jhs.v14i2.4507 fatcat:6zz46ywpejdpzhbnyjniyw2dxy