AN EMPIRICAL INVESTIGATION ON THE USE OF DERIVATIVE INSTRUMENTS BY INDUSTRIAL FIRMS IN TURKEY

Pelin ÖZEK
2016 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi  
This study examines the factors related to the use of derivative instruments by non-financial firms in Turkey. The analysis is based on a sample of 115 firms listed on the Borsa İstanbul Industrial Index (XUSIN) between the years 2009 and 2014. Generally, it is found that derivative instruments are used by 35 percent of the sample. The results from univariate tests and logistic regression analysis show that the use of derivatives is positively associated with leverage and firm size. In
more » ... earnings volatility and net profit margin are negatively associated with the firm use of derivatives. However the data does not provide sufficient evidence linking the use of derivative instruments to the firm value. Öz Bu çalışmada, Türkiye' de finans sektörü dışında faaliyet gösteren firmaların türev araç kullanımı ile ilişkili faktörler analiz edilmektedir. Analizler Borsa İstanbul Sınai Endeksine (XUSIN) kayıtlı olan 115 firmanın 2009 ve 2014 yılları arasındaki verilerine dayalı olarak yapılmıştır. Genel olarak örneklemin yüzde 35'i tarafından türev araç kullanıldığı belirlenmiştir. Tek değişkenli istatistiksel testler ve lojistik regresyon analizinden elde edilen sonuçlar türev araç kullanımının kaldıraç ve firma büyüklüğü ile pozitif ilişkili Pelin ÖZEK 174 olduğunu göstermektedir. Ayrıca, kâr volatilitesi ve net kâr marjı firmaların türev araç kullanımı ile negatif ilişkilidir. Bununla birlikte veriler, türev araç kullanımını firma değeri ile ilişkilendirmek için yeterli kanıt sağlamamıştır. Anahtar Kelimeler: Türev Araçlar, Risten Korunma, Firma Özellikleri. Jel Kodları: G30, G32, M41
doi:10.14784/jfrs.23358 fatcat:xuyo2vwzxnetflmjhrkvlnnn4e