Innovative projects management in rapidly changing environment
Zarządzanie innowacyjnymi projektami w warunkach współczesnych zmian otoczenia

Agnieszka Goździewska-Nowicka, Tomasz Janicki, Wojciech Popławski, Urszula Słupska
2018 Studia i Prace WNEiZ  
Streszczenie Zarządzanie projektami stanowi bardzo interesujący problem badawczy z uwagi na realizowaną perspektywę budżetową. Dzięki pozyskanym funduszom unijnym przedsiębiorstwa mogą rozwijać swoje innowacyjne przedsięwzięcia. Celem badawczym było zatem zidentyfikowanie, w jaki sposób otoczenie sektora MSP wpływa na powodzenie działań projektowych. Metodyka badania opierała się na zastosowaniu techniki CATI. Badanie przeprowadzono na starannie sprecyzowanej liczebności próby -150 aktywnych
more » ... y -150 aktywnych podmiotach gospodarczych, opierając się na danych z Urzędu Statystycznego. Rezultatem badania było potwierdzenie, że zarządzanie innowacyjnymi projektami jest bardzo silnie obciążone Studia i Prace WNEIZ US nr 52/2 2018 STUDIA I MATERIAŁY 430 STUDIA I MATERIAŁY działaniem zmian otoczenia bliższego i dalszego. Główne wnioski płynące z projektu badawczego są następujące: czynnikami, które według respondentów najsilniej wpływały na realizację projektów, były takie elementy otoczenia bliższego, jak: nadmierna biurokracja, chaos informacyjny, duże obciążenie pracowników zadaniami, niewłaściwy wybór menedżera projektu, rotacja pracowników, brak współpracy w zespole projektowym. Z kolei w dalszym otoczeniu zidentyfikowano następujące siły oddziałujące na realizację projektu: upadłość wykonawcy, zwrot środków z powodu niewykonania zadania, duże wymagania dotyczące wkładu własnego, sprzeciw społeczności lokalnej. Słowa kluczowe: innowacyjność, zarządzanie projektami, innowacyjny projekt, kontekstowe otoczenie Wprowadzenie W każdej organizacji można dostrzec dwa zasadnicze obszary działalności. Za pierwszy z nich należy uznać działania operacyjne, natomiast za drugi -działania projektowe. Do zajęć operacyjnych zalicza się powtarzalne, codzienne czynności, takie jak produkcja czy serwis. Natomiast do działań projektowych należą unikalne, jednorazowe inicjatywy, których realizacja często wiąże się z wykorzystaniem zwiększonej ilości zasobów. Co więcej, to właśnie dzięki realizowaniu takich przedsięwzięć wprowadza się do organizacji innowacyjne rozwiązania i zmiany, a w konsekwencji zyskuje atuty konkurencyjne. Projekty są stosowane głównie przy realizacji inwestycji, ale to podejście jest powszechne również przy wprowadzaniu innowacji organizacyjnych i technologicznych. Wiedza i umiejętności związane z projektami i ich odpowiednim zarządzaniem są niezbędne w każdej nowocześnie zarządzanej organizacji. Ponadto znaczenie tego zagadnienia wzrosło wraz w wstąpieniem Polski w struktury Unii Europejskiej. Współcześnie w każdym rozwijającym się przedsiębiorstwie pracownicy muszą wykazywać się wiedzą na temat planowania, realizacji, monitorowania i rozliczania projektów. Równie ważne jest określenie kontekstu, w jakim dane przedsięwzięcie ma być realizowane, bowiem niezwykle ważne jest ustalenie, jak zmieniające się otoczenie oddziałuje na efektywne zarządzanie projektami. 431 Agnieszka Goździewska-Nowicka, Tomasz Janicki, Wojciech Popławski, Urszula Słupska ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W SEKTORZE IT... 442 STUDIA I MATERIAŁY INNOVATIVE PROJECTS MANAGEMENT IN RAPIDLY CHANGING ENVIRONMENT Abstract Project management is a very interesting research problem due to the implemented budget perspective. Thanks to the acquired EU funds, enterprises can develop their innovative projects. The research goal was to identify how the environment of the SME sector influences the success of project activities. The research methodology was based on the use of CATI technology. The survey was conducted on a carefully specified sample size, 150 active business entities based on data from the Statistical Office. The result of the study was confirmation that the management of innovative projects is very heavily burdened with the effects of changes in the near and distant environment. The main conclusions from the research project are as follows: the factors that responded most strongly to the project implementation were: excessive bureaucracy, information chaos, high workload of employees, wrong choice of project manager, staff turnover, lack of cooperation in the project team, contractor's bankruptcy, reimbursement of funds due to non-performance of the task, high requirements for own contribution, opposition of the local community. Translated by Agnieszka Goździewska-Nowicka
doi:10.18276/sip.2018.52/2-33 fatcat:4cng3gxevvgpvjkegl2pferzrq