ON A LEGAL REGIME OF THE PERMISSIVE DOCUMENTS IN A SPHERE OF CITY PLANNING
ПРО ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ДОЗВІЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ

K.I. Apanasenko, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv, Ukraine
2018 Економіка та право  
Вступ. Галузь будівництва є однією з провідних в економіці багатьох держав. Світовий досвід вказує, що розвиток будівельної галузі може бути засобом подолання кризових явищ в економіці. Як часто зазначають фахівці, будівництво може «забезпечити певний мультиплікативний ефект у суміжних галузях економіки, в результаті чого створюються необхідні умови для зростання економіки країни в цілому... при виваженому державному підході капітальне будівництво може виступати інструментом проведення державою
more » ... проведення державою практичних заходів структурно-галузевої, інвестиційної, амортизаційної, екологічної, соціальної політики в інших сферах» [1, с. 4, 18-19]. Ситуація на будівельному ринку України не є сталою, вона змінюється під впливом багатьох чинників. Зростання будівельного ринку та ринку нерухомості залежить від різних макроекономічних і пра вових факторів, а також демографічних, інституційних, місцевих умов. При цьому дуже великий вплив на будівельну активність справляє правове регулювання процедур реалізації інвестицій та будівельного процесу [2, с. 47]. Досліджуючи діяльність підприємств будівельної галузі, економісти відмічають факти отримання чистого збитку за період роботи у 2010-2015 рр., скорочення обсягів реалізованої будівельної продукції у 2013 і 2015 рр. та обсягу капітальних інвестицій у вказаний період (крім 2013 р.), зниження об'ємів прямих іноземних інвестицій у 2014-2015 рр. [3, с. 133-134]. Однак ситуація змінюється. Фахівці Національного банку України визначають будівництво як одну з найдинамічніших галузей української економіки, темпи зростання якої досягають 20 % на рік. Україна виглядає достатньо виграшно порівняно з країнами ЄС щодо кількості новозбудованих квартир на тисячу населення, хоча ситуація є гіршою, якщо порівняти вартість стандартної квартири і рівень доходів населення [4]. Ключові слова: дозвіл на виконання будівельних робіт, будівельні дозволи, охорона культурної спадщини, бу дівництво, погодження у будівництві. Визначено перелік дозвільних документів у сфері містобудування, проаналізовано повноту і якість правового регулювання відповідних дозвільних відносин. Запро поно вано можливі напрями удосконалення дозвільного законодавства у галузі міс тобудування. Розглянуто норми пам'яткоохоронного законодавства в частині узгодження з нормами дозвільного законодавства.
doi:10.15407/econlaw.2018.03.017 fatcat:bwheweny5zh7vgw5mbsryhx7vi