Himne a Sant Zenon: canvi de significació de la tradició

Ferran Aguiló Coll
2015 Perifèria: Revista de Recerca i Formació en Antropologia  
Resum Sovint la percepció que tenim de la tradició popular ens remet a conceptes atemporals i inalterables. Realment però, la transformació dels actes populars ens mostren el caràcter inevitablement canviant d'una cultura. A través de l'expressió col·lectiva, a més, podem arribar a percebre com una població es veu a si mateixa i com observa i entén el món. El cant de l'Himne de Sant Zenon d'Arenys de Mar ens mostra aquest fenomen gràcies a la popularització i massificació que ha aconseguit. En
more » ... ha aconseguit. En els últims vint anys, aquest acte pseudoreligiós ha creat, entre vilatans, una gran controvèrsia a causa de la nova manera d'interpretar aquest fet musical. L'estudi pretén mostrar una perspectiva diacrònica sobre com ha anat canviant la recepció i la conceptualització del fenomen. Analitzant d'aquesta manera, com els canvis socials arriben a modificar les funcions de la tradició i com a conseqüència es canvien els significats i la manera de viure i d'expressar un fet musical. Paraules-clau: tradició musical, Himne de Sant Zenon, Arenys de Mar. Abstract Often our perception of the folk tradition refers to concepts not changing throughout the time, but the transformation of popular events shows that inevitably a culture changes. Furthermore, through the collective expression we can perceive how a certain population sees itself and how the world sees it and understands it. The singing of the Anthem of St. Zenon, for example, shows this phenomenon thanks to the popularity and the amount of people that come experience it. In the last twenty years, this event pseudo religious been created among locals, a great controversy due to breaking of the rules. The study aims to show since a diachronic perspective how has changed the reception and the conceptualization of the phenomenon. Analyzing this way how social changes come to modify tradition functionality and consequently in which measure changes the meaning and way of living and expressing a musical event.
doi:10.5565/rev/periferia.484 fatcat:tshswo3fdfeztgi2uohkulrdym