Evaluering Bølgekraft: Del ii [article]

NORGES VASSDRAGS- OG ELEKTRISITETSVESEN: STATSKRAFTVERKENE, University Of Edinburgh
2020
Resultatet av vurderingene i rapportens del II viser en radikal forbedring av 0konomien av forhold til rapportens del I. Kostnadene pr. produsert kWh er i middel kalkuert til: NTH's svingende b0ye (N2) ca. kr. 1,40 SI's fokuseringskraftverk ca. kr. 1,70 KB's svingende vannsøyle ca. kr. 1,30 Reduksjonen i kostnad ene skyldes hovedsakelig: - svingende bøye N2 representerer en belt ny utforming av konseptet. - Fokuseringsanlegg er prosjektert som daganlegg og fjellanlegg med linseelementer i
more » ... seelementer i betong mot før fjellpnlegg med linseelementer i stal. - Svingende vannsøyle - KB er vesentlig bedre optimalisert. Tross disse forbedringene er kostnadene fortsatt vesentlig høyere enn for konvensjonelle kraftverk. Kostnadsberegningen av det britiske konseptet svingende vannsøyle - NEL gir en kWh-kostnad på ea. kr. 2,40. Dette gir grunn til å tro at de norske konseptene hevder seg godt internasjonalt såvidt komiteen kan bedømme. Våre informasjoner indikerer at våre beregnete kWh-kostnader for NEL-konseptet ligger noe høyere enn hva britene selv er kommet til. Det må fortsatt understrekes at kostnadsberegningene såvel som bølge- og produksjonsdataene.er beheftet med en viss usikkerhet, kfr. pkt. 4.2 og 5.7. Beregningene er imidlertid antatt å ligge på den optimistiske side. Vurderingene er relatert til lokalising til det nordlige Vestland der bølgeenergien er størst og de spesifikke kostnadene lavest. Relasjonen mellom konseptene vil neppe påvirkes av 1okaliseringen sett ut ifra en teknisk/økonomisk vurdering. Forskellen mellom de beregnete kWh-kostnader er alene ikke av en slik betydning at de kan danne grunnlag for en innbyrdes rangering mellom konseptene. Etter komi t eens oppfatning vil en totalvurdering tilsi følgende rangering mellom de norske konseptene: 1. Svingende vannsøyle - KB har de laveste kWh-kostnadene. Konseptet er robust og driftsvennlig, og en vil kunne finne lokaliseringssteder der konfliktene er moderate. 2. Svingende bøye (N2) har litt høyere beregnet kWh-kostnad. Drifts- og vedlikeholdskostnader er høye. Pga [...]
doi:10.7488/era/661 fatcat:ppasy6gbjvffzonhjs3nr4llqe